עקירת עץ חושחש

השאלה: האם יש בעיה של "בל תשחית" בכריתת עץ חושחש שנמצא בגינה ופירותיו אינם אכילים בשום אופן. אם כן, כיצד בכל זאת ניתן להסירו, אם בכלל?

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | י"ז אלול תשע"ח 15:03

שלום וברכה

א. איסור 'בל תשחית' נאמר בקציצת אילן המניב פירות הראויים למאכל אדם.

ב. במקרה המתואר, כיון שהפירות אינם אכילים כלל - דינו כדין אילן סרק וניתן לעקור אותו.

(ראה: שו"ת אמרי דוד, סי' קסד; הכתב והקבלה, פרשת שופטים פ"כ פס' כ).


toraland whatsapp