נטיעת סרק לצורך שמירת קרקעות

השאלה: שלום האם יש היתר לנטיעת עצי סרק בשמיטה? האם יש היתר ,כמו שקורה בימים אלו בנגב? האם זה שונה אם יש דין כיבוש כמו שרואים שהבדואים לא מוכנים שנשתול שם? האם להוות כנגד הבדואים נקרא דין כיבוש כשכבר יש לנו מדינה ריבונית( אולי בנגב דווקא חסר ריבונות)? נשמח שראשי המכון יענו על זאת

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | י' שבט תשפ"ב 1:48

בס"ד


שלום וברכה


א. אסורה נטיעת עצי פרי  בשביעית, יש אומרים מדין תורה ויש אומרים מדרבנן. 

ב. נטיעת עצי סרק, להלכה נפסק שהיא אסורה, אבל דעת רשב"ג שאין איסור כלל בנטיעת עצי סרק. והשאלה בשביעית בזמן הזה האם אפשר להסתמך על דעת רשב"ג.  הגאון הרב נתן צבי פרידמן (נצר מטעי סי' כח)  נשאל בשנים הראשונות של המדינה,  כשהיה צנע וקשיים כלכליים במדינה, ורבו העולים החדשים שלא היה להם פרנסה. האם אפשר שאנשים יעבדו בנטיעות סרק, כדי להרויח מעט כסף. ותשובתו הייתה שהדבר מותר.  

ג. דעת הגרי"מ טיקוצינסקי (ספר השמיטה) היא שמותר להעביר עץ עם גושו ממקום למקום, ולא אסרו אלא נטיעה חדשה, אבל כל שאין בו איסור לגבי ערלה (בעצי פרי) גם בעצי סרק הדבר מותר, וכן העלה סברא כזו גם הגרש''ז אויערבאך זצ"ל. על כן במקרה של צורך גדול אפשר לצרף את דברי ספר השמיטה ולהתיר נטיעה בגוש. 

ד. דעת החזו"א הייתה שאפשר להתיר לעשות חריש פוליטי למניעת השתלטות נכרים על אדמת ארץ ישראל. גם חרישה יש ספק אם אסורה מדין תורה או דרבנן. 

ה. כל הדיונים הנ"ל הם כשזאת היא הדרך היחידה למניעת השתלטות נכרים על אדמות ישראל, אבל לכתחילה יש לנקוט אמצעיים אחרים כדי למנוע כל השתלטות נכרית על אדמת ארץ ישראל. 

ו. חלילה להתיר נטיעות טו בשבט אפילו בעצי סרק. 

ז. ברור שכל החלטה סופית צריכה להתקבל אחר ידיעת המקרה ובחינתו היטב. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp