איזה כספים נכללים בשמיטת כספים

השאלה:

קניתי מנתה ביחד עם עוד מישהו בסוף השמיטה (אחרי שעשיתי כבר פרוזבול),
אני שלמתי והוא אמר שהוא יחזיר לי כסף מאוחר יותר.
האם החוב הכספי שלו על המתנה עדין בתוקף או שנשמט ב’שמיטת כספים’?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו

החוב בתוקף מכיוון שסתם חוב ל' יום, א"כ חלות החוב הייתה אחר השמיטה ולא חל עליה שמיטת כספים.