נתינת מעשר עני מספק - המשך הדיון

השאלה:

בהמשך לנידון ספק מעשר שני או מעשר עני, הרב השיב לי שבספק דיני יש ליתן לעניים מעשר עני מחמת הספק, משום ’צדק משלך ותן לו’.
רציתי להפנות לדברי הגרח"ק שליט"א בספרו דרך אמונה (הל’ מעשר שני פרק א ב’ציון ההלכה’ אותיות נג עא) שצדד לומר שרק בספק שהוקבע בגמרא מחמירים, ולא במחלוקת הפוסקים. ויש להוסיף שעיקר הספק כאן הוא ספקא דרבנן - מעשרות בזמן הזה, ובשאר פירות מלבד שבעת המינים.
אם כן מדוע להחמיר בספק זה.

בכבוד ובהוקרה

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד
שלום וברכת ד'

עיין חזו"א שביעית סי' ז ס"ק טז ד"ה תפוז. כאן זה ספק בעיקר החיוב ולכן החמיר פעמיים. עיין כר"צ פרק טז סעי' יד. ובמנחת יצחק ח"ח סי' עב סעי' ד.

גמר חתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון