פדיון מעשר שני בהדרים

השאלה:

אתמול משפחתי קטפו קלמנטינות מהעץ. התלבטתי אם לפדות מעשר שני בברכה שהרי יש מסתפקים בהדר אם דינו כאתרוג שהולכים בתר לקיטה. סמכתי על דעתו של מרן הרב קוק זצ"ל המובאת בספר השמיטה של הרב טיקוצ’ינסקי פרק ראשון הערה 5 וז"ל בחתימת דבריו: "ולכן הסכים להקל בתפו"ז ומיניו לילך רק אחר החנטה" וחללתי בברכה.

עד עתה לא מצאתי פסק מפורש בדבר שבית המדרש של ההולכים בתורת מרן. (בשם החזו"א ראיתי לנהוג לחומרא מספק ונ"ל שלפי הכלל ספק ברכות לחומרא פשוט שלא יברך).

1. האם נהגתי נכון?
2. יש לי גם לימונים. האם לימונים שונים מתפוזים? (בהערה שם משמע שלימונים יש קו דמיון נוסף לאתרוג שחונטים ברוב השנה).

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

הדברים בספר השמיטה הם לעניין שביעית שלא חייבים לנהוג שנתיים אלא אפשר ללכת לפי חנטה בלבד. אבל לעניין תרו"מ נראה מדברי הרב קוק זצ"ל (משפט כהן סי' נא ס"ק ב) שאמנם מעיקרא הלך לפי חנטה אבל חשש גם למעשר עני, ולכן נראה שיש להפריש ולחלל מעשר שני אבל בלי ברכה, שהרי א"א לברך ולהגיד מיד שמא אנו הולכים לפי לקיטה, שהרי זה תרתי דסתרי. על כן נראה שלעניין תרו"מ גם הרב קוק זצ"ל סבר שלא לברך בספק זה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי