הפרשת תרומות ומעשרות בפירות מיובאים

השאלה:

שלום רב,
תוך כדי לימוד משנה מסכת תרומות ראינו דעה, שפירות שמכניסים מחו"ל לישראל (ייבוא) - יש להפריש מהם תרומות ומעשרות (באותו הקשר נאמר שאין להפריש מהם על פירות של א"י, ולהיפך).
כמובן, נראה שלא הבנתי את הדברים. (למשל, האם מדובר רק על פירות מסביבות א"י שיש לגביהם תקנת נביאים או חכמים שיש להפריש מהם תרו"מ? מה הדין כיום?)
תודה.

התשובה

הרב יעקב אריאל |

 

כתב הרמב"ם (הל' תרומות פ"א ה"ו): "וח"ל נחלקת לשנים, ארץ מצרים ושנער ועמון ומואב המצות נוהגות בהם מד"ס ונביאים, ושאר הארצות אין תרומות ומעשרות נוהגות בהן".
היום כל חו"ל פטורה מתרו"מ אם הפרות גמורים אין מפרישים תרו"מ על פירות מחו"ל

toraland whatsapp