פדיון מעשר שני ורבעי

השאלה:

אל כבוד הרב אריאל שליט"א,

שלום, 

הרב שליט"א ענה לשאלתי הקודמת
בהקשר לפדיון מעשר שני ורבעי
"שההפרשה על פירות בשווקים נעשית לפעמים מספק שהרי חלק
מהפירות הגיעו מעושרים" נוסיף
לכך שבחלק מהתוצרת נעשה גמר מלאכה על ידי גויים א"כ האם
ניתן להסיק שמעיקר הדין אין חובה לעשר תוצרת שנקנית בשוק
וכדין ספיקא דרבנן שהינו לקולא והמחמיר תבוא עליו ברכה,והחיוב
מעיקר הדין יחול רק על תוצרת שהינה וודאי טבל וכגון פירות
וירקות שאני קוטף מהגינה שלי
בתודה ובברכה

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אומנם ישנם ספיקות בפרי בשווקים וע"כ מפרישים בלא ברכה, אבל
בכ"ז הפרי מוחזק כטבל וברוב המקרים לא מעשרים אותו ויש כאן
איסורים חמורים של מיתה בידי שמים באכילת טבלים
ואין בכך הוצאת ממון גדולה
לגבי פרי שנגמר ע"י נכרים, אם גמר המלאכה נעשה ע"י נכרים
בשביל ישראל (כגון פועלים נכרים) הוא חייב בתרו"מ.

 

toraland whatsapp