עקירת עץ פרי

שאלה

מהו המקור ההלכתי לאיסור עקירת עץ פרי בארץ ישראל ומה רמת החיוב בזה?

תשובה

איסור אחד הוא בל תשחית - 'לא תשחית את עצה'.

איסור שני הוא מחמת סכנה עי' ב"ק צא ע"ב וט"ז יו"ד סי' קטז ס"ק ו.

וטעם שלישי משום ישוב א"י עי' ב"מ קא ע"ב.

הרב יעקב אריאל |