עקירת עצי פרי שאינם ריווחיים

שאלה

האם מותר לעקור מטע עצי פרי שאינם ריווחיים וליטוע במקומם עצים אחרים? באיזו דרך ניתן לעשות זאת? נא לציין מקורות אם אפשר.

תשובה

הגמ' ב"ק צב ע"א מביאה שמותר לעקור עץ על מנת לטעת עץ טוב הימנו. ועיין צמח צדק סיק מא, ויד יצחק ח"ג סי' רנט. וכמדומני בהליכות שדה הובאה שאלה כזו בשם הגר"יש אלישיב שליט"א. ובכל אופן נראה שאם אפשר למכור את המטע לגוי ושגוי יעקר את האילנות עדיף טפי.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |