קציצת ענפי עץ של שכן

שאלה

לשכני עץ פרי שנותרו בו מעט פירות שאינם ראויים למאכל, אך מושכים בעלי חיים מזיקים רבים לעץ. חלק מענפי העץ מסככים על חצרי, האם מותר לי לקצוץ ענפים מסככים אלו?

 

תשובה

השו"ע (חו"מ סי' קנה סעי' כו) מתיר לקצוץ אילן המזיק של שכן, ובתנאי שהקציצה תהיה עד הגבול שביניהם. ההיתר הוא במקרה שהאילן מזיק את שדה השני, ובמקרה זה מותר למנוע את הנזק ולקצוץ את האילן, אבל אם אין האילן מזיק לשכן - אסור לקצצו.

יש לדון האם מותר לקוץ אילן שלפירותיו באים מזיקים. 'דרכי תשובה' (סי' קטז ס"ק נא) כתב שאין לקצוץ עץ שיש בו תולעים, משום שאפשר לעשות מהפירות מיץ, וכן ייתכן שיימצאו פירות שאין בהם מזיקים, ואפילו שיש בחיפושם טרחה. שו"ת 'אבני צדק' (יו"ד סי' מה) כתב על פי הגמרא (ב"ב כו ע"א), שאם יש היזק של ציפורים הבאות לעץ ומזיקות לשדה סמוכה - אין ראוי לקצוץ. יש להוסיף שבקשר לקציצת ענפים נאמרו כמה דעות: יש שפסקו שיש בכך איסור השחתה, ושאין הבדל בין קציצת ענפים לקציצת העץ כולו; ויש שדימו קציצת ענפים לחצי שיעור האסור מדין תורה. אולם שו"ת 'הר צבי' (או"ח ב סי' קא) כתב שאם אין זו פעולת השחתה - אין להחשיב זאת גם כחצי שיעור.

לסיכום: יש ספקות הלכתיים האם מותר לקצוץ ענפי אילן זה, וכן יש סכנה בקציצת עצי פרי, לכן עדיף שפעולת קציצת הענפים תיעשה על ידי גוי, לאחר שיקנה את הענפים לצורך הסקה וכדומה.

יש להדגיש כי תשובה זו נכתבה על פי המידע שהגיע מצד אחד בלבד, ולא משני הצדדים.

 

 

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ג