נטיעות

שאלה

1. המדובר בשדה חקלאי הגובל בכביש כניסה לכפר.

רצון הוועד לטעת עצים לאורך הכביש, השאלה היא האם אנו צריכים לאשר נטיעת עצי נוי או שמא עלינו לטעת רק עצי מאכל כי האדמה מיועדת לגידולים חקלאיים. 

 

2. האם יש ברכה על נטיעת אילן בארץ ישראל, אם כן, מה הברכה ומה מקורה?

תשובה

1. כנראה שבנטיעת עצי פרי מתקיימת יותר מצוות ישוב הארץ, וראה בענין זה מאמריהם של הגר"ש גורן זצ"ל ויבדלח"א הגר"י אריאל שליט"א בס' התורה והארץ ח"ה, כפר דרום: מכון התורה והארץ, תש"ס, מעמ' 253 ואילך, אך למעשה לא נראה לי שאפשר לקבוע מסמרות, ואם הגורמים המוסמכים רואים לנכון לטעת עצי סרק אין בכך מניעה.

 

2. נטיעת אילן היא חלק ממצוות ישוב ארץ ישראל, והאור זרוע, הל' ברכת המוציא, אות קמ, כתב שמברכים רק על מצוות שיש להם זמן שחייבים בהן וזמן שפטורים, אך מצוות שכל הזמן חייבים בהן כמו להאמין בהקב"ה צדקה, כיבוד אב ואם וכדו', אין מברכים עליהן; (ראה גם מקור הברכה לרב ראובן מרגליות, פרק א' עמ' ט). לכן מצוות יישוב ארץ ישראל שהיא מצווה כוללת וחייבים בה תמיד, אין מברכים עליה.

 

 

 

 

הרב יואל פרידמן | שבט-אדר תשס"ז