הרחקת דלעת מגפן יחידית

שאלה

מהו שיעור ההרחקה הנדרשת בין גפן יחידי ובין ירק מתפשט כגון דלעת כשהכוונה לגדל אותם בשתי רשתות הדליה שונים ונפרדים לחלוטין ובאופן שלא יתקרבו העלים של זה לזה כלל

תשובה

שלום

יש להרחיק ששה טפחים מהגזע של הגפן היחידית. וכן אסור שהעלים של הדלעת יהיו מתחת לענפי הגפן ועליו אפילו שהם רחוקים ששה טפחים מן הגזע. ואפילו אסור שהיו מתחת למבנה ההדליה המיועדת לגפן אף שעדין הענפים לא הגיעו לשם עדיין.

כפסיקת הרמב"ם הלכות כלאים פרק ו הלכה יא-יב
כל הזורע תחת השריגים והעלין היוצאין מן הגפן הרי זה קידש ואף על פי שהזרע רחוק מעיקר הגפן כמה אמות.
ובהלכה יב
הדלה את הגפן על מקצת אפפירות לא יזרע תחת מותר האפיפירות, ואף על פי שאין עליהן לא עלין ולא שריגים, ואם זרע הואיל ואין הזרע תחת סכך הגפן הרי זה מותר, 

בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | כ"ג אייר תש"פ 9:05