כלאיים בזריעת קטניות בצמר גפן

שאלה

שלום רב. ב"אמונת עתיך", 89, במאמרך: "איסור כלאי זרעים בהנבטה ביתית של קטניות", כתבת בסוף המאמר, שההיתר נסוב על זריעת מים ללא מצע גידול, אבל על מצע גידול אסור. כן כתבת, שצמר-גפן נחשב מצע גידול. אשמח לקבל הבהרה: מצע הצמר-גפן נועד רק בשביל לספוג את המים, ואין לו שום יתרון להצמחת הקטנית, ולכן אין מקום להשוותו לעפר (או ל"מעט עפר", כמו בנידונו של ה"נחפה בכסף"). אם כן, מדוע צמר-גפן נחשב מצע גידול? בתודה מראש.

תשובה

היסוד הראשון הוא מה שכתב ה'חזון איש' שסבר שמסתבר שהזורע בבית כלאיים הוא איסור דאורייתא כי בערבוביא תליא מילתא (חזו"א שביעית סי' כו ס"ק ד). ואמנם בנד"ד שמדובר בעציץ שאינו נקוב הדין הוא שאסור מדרבנן כמבואר ברמב"ם (הל' כלאיים פ"א ה"ב). השאלה בהנבטה האם זריעה במים נחשב כעציץ שאינו נקוב. בכך יש מחלוקת הפוסקים בין הנחפה בכסף לבין שדה הארץ, והרב יעקב אריאל הכריע כשדה הארץ אך זאת רק בגידולי מים שאין בהם כלל מצע גידול (אף שהרב פראנק אסר גם זאת, עי' שו"ת הר צבי זרעים ח"ב סי' לא). לאור הנ"ל כתבתי (אמונת עתיך 89 מצ"ב) שגם הנבטה ביתית (ולא תעשייתית מקצועית) מותר בזעים ממיני שונים. אין אפשרות להבחין בין מצע גידול אחד למצע גידול אחר, שכן מה ההבדל בין מצע של צמר גפן לבין מצע של קוקוס או כבול או פרלייט. גם באלו המצעים מגדלים בצורה מלאכותית וההזנה היא ע"י טפטפות וכדו'. לכן כאמור יש לאסור בכל מקרה של מצע גידול, ודי לנו במה שהתירו בגידול מים ללא מצע גידול כלל.

בברכה, 

יואל פרידמן 

הרב יואל פרידמן | ט"ו טבת תש"פ 11:12