קיום אילן המורכב

שאלה

האם מותר לקיים עץ פרי מורכב משני מינים?

תשובה

מאחר וערוה"ש כתב לסנגר על המנהג הקיים שנהגו מקדמת דנא לקיים את המורכב לאחר שהתאחה, ומאחר והכלבו אומר כן במפורש, וגם הרא"ש במקום אחד, וניתן ליישב את הסתירה בדבריו עפ"י ההבחנה הנ"ל בין הרכבה שלא התאחתה לבין הרכבה שהתאחתה, והחזו"א אומר זאת רק מסברה, והרב קוק, וכנראה גם החת"ס מתירים ומכיוון שקיום כלאיים הוא רק מדרבנן, לכן נלענ"ד שיש לסמוך על כך ולהתיר קיום המורכב לאחר המתאחה לגמרי. ובפרט אם העץ ניטע בגוש. (עי' מאמר הרב א.ה. גולדברג בתחומין ה').

(באהלה של תורה חלק ד' סימן ל"א)

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א | אלול-תשרי תש"ע