נטיעת אילן מורכב

שאלה

שלום לרב בדין ספק כלאי אילן, מי שקיבל עץ לימון ועץ אשכולית ממישהו שלא ידע לומר אם העץ הזה הורכב או לא, האם מותר לנוטעו מספק או לא? האם נאסור עפ"י השו"ע יו"ד רצ"ה, ז' שפסק כרמב"ם ועוד שאסור לקיימם, וה"ה בספק, או שמא נסמוך על הראשונים שאין כלל איסור לקיים, או שעכ"פ האיסור הוא רק מדרבנן, וממילא בספק דרבנן אפשר להקל. צד נוסף להקל הוא דעת ערוך השלחן (יו"ד רצ"ה יז-יח) שכתב לימוד זכות על כלל ישראל להתיר קיום משום שכלאי אילן ככלאי בהמה ואין איסור קיום, וגם לאוסרים קיום זה רק באמצע ההשרשה, אך כשההרכבה התאחדה כבר לאילן הוי היתר גמור. יש כאן כמובן היבט מציאותי- האם אכן יש כאן ספק, או שמא שכיחות ההרכבה מוציאה מידי ספק. אשמח לדעת הרב! בברכה חנניה

תשובה

למעשה, לא שמעתי על מי שעקר אילן מורכב שכבר התאחה, ובהדרים יש דעות שכולם מין אחד תוספת כל הדדים להקל שהזכרת. 

הרב יעקב אפשטיין | כ"ח אייר תש"פ 10:06