עקירת עצי הדר מחשש ספק איסור כלאים

שאלה

אני שתלתי בטעות עץ לימון ועד תפוז ועץ תפוז סיני שלא ידעתי שהם כלאים. המוכר שקניתי ממנו הוא ערבי טלא ידע להגיד לי ממה על מה העצים מורכבים. ולכן העצים האלו הם ספק כלאיים, ויכול להיות שאני עברתי על איסור דאוריתא. אני נוהג כחומרה וכדעת הרב מורדכי אליהו והבן איש חי, האם אני יכול לכרות את העצים (כדעת הרמב"ם) או לא. אם אני ישתול עצים במקום זה היה מותר? תודה מראש

תשובה

שלום וברכה 

בתשובה הקודמת ביארונו שאין לעקור את העצים ואחזור לבאר:

1. יש איסור עקירת עצי פרי וכנגדו יש כאן ספק איסור כלאים ולכן החומרא כאן יכולה לבא לידי קולה שאתה אולי עובר על איסור עקירת עצי פרי

2. כמו כן יש דעות שלאחר שההרכבה התאחה כבר נחשב הדבר כעץ אחד ופקע איסור ההרכבה ואין חוברת עקירה מכאן ואילך ולכן אף לדעה זו הרי בעקירתך את העצים אתה עובר על איסור השחתה של עקירת עצי פרי 

3. הרב מרכדי אליהו זצ"ל שחילק את ההדרים לשלוש קבוצות (הלכות הארץ הלכות כלאים נספח ג), אמר זאת רק לכתחילה לגבי שתילה, אך לגבי חיוב עקירה אמר 'כבר הורה זקן' דהינו כבר הורה החזון איש שכל ההדרים הם ספק מינו ולאחר שנשתלו  אין לעקור עצי הדר ומותר לקיים ולטפל בעצים (חזו"א דיני כלאים אות לג).

רבני מכון התורה והארץ | כ"ו אלול תשע"ט 10:16