האם אשתו וילדיו של הכהן אכלו ביכורים וחלה

שאלה

האם אשתו וילדיו של הכהן אכלו ביכורים וחלה?

תשובה

שלום

הביכורים וחלה הינם מתנות כהונה ודינם כתרומה.

בהלכות ביכורים פסק ברמב"ם (הלכות ביכורים פרק ג הלכה ה) "אכילת בכורים כאכילת תרומה לכל דבריו".

ובהלכות חלה פסק הרמב"ם (הלכות ביכורים פרק ה הלכה יג-יד) "וכל שאמרנו בתרומה לא יתרום ואם תרם אינה תרומה כך בחלה, וכל שאמרנו בתרומה לא יתרום מזה על זה כך בחלה, וכל שאינו אוכל תרומה אינו אוכל חלה, וכל האוכל תרומה אוכל חלה". 

ובהלכות תרומה נפסק כבר ברמב"ם (הלכות תרומות פרק ו הלכה א)

תרומה ותרומת מעשר נאכלת לכהנים בין גדולים בין קטנים בין זכרים בין נקבות הם ועבדיהם הכנענים ובהמתן, שנאמר וכהן כי יקנה נפש קנין כספו וגו', עבד כהן שברח ואשת כהן שמרדה הרי אלו אוכלין.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ב תמוז תשע"ה 9:15