גודל השדה החייב במצוות פאה

שאלה

בס"ד מה מוגדר שדה במצוות פאה? תודה

תשובה

שלום

יש מספר דעות בדבר יש שאמרו שיעור טפח על טפח ויש שאמרו שלושה טפחים אך הרמב"ם פסק בהלכות מתנות עניים פרק ב הלכה ג "קרקע כל שהוא חייב בפאה".

הרב אברהם סוחובולסקי | כ"ז אדר תשע"ה 10:29