אופן חילול נטע רבעי

שאלה

מה אומרים שקוטפים פרי בשנה הרביעית?

תשובה

שלום

פסק הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק י הלכה יז

כיצד פודין פירות נטע רבעי בזמן הזה, אחר שאוסף אותן מברך, בא"י אמ"ה אקב"ו על פדיון נטע רבעי, ואחר כך פודה את כולן ואפילו בפרוטה אחת ואומר הרי אלו פדויין בפרוטה זו ומשליך אותה פרוטה לים המלח ....

 לכן אם הפירות הם יבול שנה רביעית באופן ודאי,  יש לקטוף את הפירות

ולברך:

בא''י אמ''ה אקב''ו על פדיון נטע רבעי.

ואח''כ אומר:

הפירות הללו הרי הם בתוספת רבע מערכן מחוללים כל דרגת חיוב על פרוטה ורבע בנפרד במטבע המיוחדת לכך בשבילי.

 

יש אומרים(הובא בדרכי משה יור"ד רצד אות ב):

ריבון העולמים גלוי וידוע לפניך שבזמן שבית המקדש היה קיים היו הפירות להקדש ועכשיו שאין בית המקדש קיים, יהי רצון מלפניך שתהא פרוטה זה להקדש ויצאו פירות אלו לחולין.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ו כסלו תשע"ט 9:03