העברת אילן מעציץ נקוב לקרקע

שאלה

מי שמעביר אילן מעציץ שאינו נקוב לקרקע ומעבירו עם גוש עפר שיכול לחיות בו, דעת הברכ"י (רצד, יא) שלא צריך למנות שוב מחדש שנות ערלה. אך דעת הגר"א (תוספתא ערלה א, ג) שכן צריךלמנות מחדש. מסתימות השו"ע (רצד, כו) ,משמע כמו הברכ"י.
האם ידוע לכם מה מנהג הספרדים בדין זה?
האם שמעתם ממרן הרב אליהו זצ"ל את דעתו?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

עיין תוה"א ח"א עמ' 244 שם מופיע מכתב הנחיות מאת הגר"מ אליהו זצ"ל. ומורה שלא יעמוד בעציץ שאינו נקוב. משמע דס"ל שצריך למנות שנות ערלה חדשות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |