עצי לימון ותאנה שנשתלו לפני טו באב תשע"ז מה דין הפרות?

שאלה

עצי לימון ותאנה שנשתלו לפני טו באב תשע"ז מה דין הפרות?

תשובה

שלום

הואיל ואין לנו מידע מדוייק כיצד גדל השתיל במשתלה לכן אנו מונים משעה שניטע בגינה .

הואיל וניטע קודם טו באב תשע"ז, הרי ששנת תשע"ז נחשבת לשנה.

לכן החישוב הוא דלקמן: תשע"ז שנה ראשונה , תשע"ח שנה שניה, תשע"ט שנה שלישית ושנה שלישית מסתיימת בטו בשבט תש"פ.

ולכן כל הפירות שחנטו לאחר טו בשבט תש"פ יצאו מכלל איסור ערלה.

אך הואיל וכל הספירה היא לחומרא, הרי שפירות שחנטו לאחר טו בשבט תש"פ הם ספק פירות נטע רבעי או אפילו שמא פירות שנה חמישית ויש להפריש מהם תרו"מ

לכן למעשה פירות שחנטו לאחר טו בשט תש?"פ יש להפריש מהם תרו"מ בלא ברכה וכן לחלל את קדושת נטע רבעי מספק וג"כ בלא ברכה ולאחר מכן מותרים באכילה. 

אם ידוע לך בודאות שהעץ בין ארבע שנים ולא יותר אזי הפירות נטע ודאי בלא ספק ויש לחלל את קרדושת הפירות על מטבע בברכה. 


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | י"ב אלול תש"פ 9:28