ערלה- ענף שיצא משורשי אילן יבש

שאלה

היה לי עץ פרי שהתייבש לגמרי (בדקתי ועד גובה האדמה הגזע יבש), פתאום יצא ענף משורשיו והוא מחדש את העץ. האם הענף החדש חייב בערלה?

תשובה

פסק הרמב"ם (הל' מעשר שני ונטע רבעי פ"י הי"ט): "אילן היוצא מן השרשים חייב,

הרב יעקב אריאל |