יין שנפגם טעמו האם מותר להפסידו (לשפוך אותו)?

שאלה

יין חצי יבש מאוצר בית דין משנת 2001 שטעמו פגום האם אפשר לשפוך אותו?

תשובה

שלום

נאמר במשנה מסכת שביעית פרק ח משנה ב 
שביעית ניתנה לאכילה ולשתיה ולסיכה לאכול דבר שדרכו לאכול ולסוך דבר שדרכו לסוך לא יסוך יין וחומץ אבל סך הוא את השמן וכן בתרומה ובמעשר שני קל מהם שביעית שנתנה להדלקת הנר:

כלומר יש להשתמש בפירות שביעת בצורה שרגילים להשתמש בהם לאכול כדרך שאוכלים . 

ונלמד בירושלמי (מסכת שביעית פרק ח הלכה ב)'כיצד לוכל דבר שדרכו לוכל אין מחייבין אותו לוכל לא פת שעיפשה ולא קנובת ירק ולא תבשיל שנתקלקל צורתו'

כלומר פירות ותבשיל והוא הדין יין של שביעית שנתקלקל אין חובה לאכול אותו ולמדו מכאן שאף פקעה ממנו הקדושה .

וכן  פסק הרמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ה הלכה ג
ואינו מטפל לאכול תבשיל שנפסד והפת שעפשה כדרך שאינו אוכל בתרומה ומעשר. 

לכן להלכה יין הקדוש בקדושת שביעית שנתקלקל טעמו (החמיץ) פקעה ממנו הקדושה ויכולים לשפוך אותו ולהפסידו 

 

בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | ב' טבת תש"פ 9:44