רימונים בשמיטה

שאלה

האם יש בעיה לאכול רימונים שקיבלנו לראש השנה מהגינה של שכן לא דתי ?

[ראיתי שכתוב ברמב"ם: ב אפילו שדה שניטייבה בשביעית, וצמחה--פירותיה מותרין באכילה; וזה שנאמר "את ספיח קצירך לא תקצור" (ויקרא כה,ה), שלא יקצור כדרך שקוצר בכל שנה. ואם קצר כדרך הקוצרין, לוקה. כיצד--כגון שעקר כל השדה והעמיד כרי ודש בבקר, או שקצר לעבודת הארץ, כמו שביארנו. אלא קוצר מעט מעט, וחובט ואוכל. ועוד שאין צורך בתו"מ בשמיטה].

שנה טובה!

תשובה

אין בעיה. רק צריך לשמור עליהם קדושת שביעית.

הרב יעקב אריאל |