ברכת הירקות הגדלים במצעים מנותקים

שאלה

מהי הברכה שמברכים על ירקות הגדלים במצעים מנותקים?

תשובה

: יש מן הפוסקים הסוברים שירקות הגדלים בעציצים שאינם נקובים (מצע מנותק) אף שמצע הגידול הוא אדמה (חיי אדם הלכות ברכות כלל נא סעי' יז) אין לברך עליהם בורא פרי האדמה: "דלא נקרא אדמה אלא המחובר". לשיטתו פשוט שהוא הדין שאין לברך "בורא פרי האדמה" על גידולי-מים למיניהם – אלא "שהכל נהיה בדברו". ויש חולקים וסוברים שנוסח הברכה הוא על פי אופן הגידול הרגיל של אותו מין פרי או ירק. לשיטתם יש לברך על ירקות אלו "בורא פרי האדמה" – אף כשמדובר בגידולי מים ללא מצע של אדמה (שו"ת שבט הלוי חלק א סימן רה ד"ה סי' רד מג"א סק"ד, שו"ת אור לציון ח"ב פרק יד סעי' יג). אולם יש המחלקים בין ירקות הגדלים באדמה הנמצאת בעציצים מנותקים שברכתם היא "בורא פרי האדמה", לבין ירקות של גידולי מים שאז יש לברך עליהם "שהכל נהיה בדברו" (הגר"ע יוסף שליט"א שו"ת יחווה דעת ח"ו סי' יב).    

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד