מקור לשנות אבד"ה

שאלה

1. ידוע לנו שבשנות אבד"ה מפרישים מעשר שני וג’ו-ו’ מפרישים מעשר עני. מניין המקור לדין זה, והאם זה דאו’ או דרבנן ?
2. ט"ו בשבט הוא נפקא מינה לעניין מעשרות, שלא מעשרים משנה על חברתה. האם הוא גם נפק"מ לעניין שנות עורלה, ואם כן, במה?
בברכת הגדילו תורה והאדירו.

תשובה

א. עיין רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ו ה"ג-ה"ד, מעשר שני פ"א ה"א. חז"ל למדו זאת מפסוקים, בכל אופן, אם הפריש לא עלתה לא תרומה כלל.
ב. בודאי גם לעניין ערלה, כל פרי שחנט עד ט"ו בשבט הוא של שנה קודמת, ואילו לאחר ט"ו בשבט הוא של שנה הבאה. ולפעמים המעבר משנה שלישית של ערלה (והפירות אסורים) לרביעית (המותרת באכילה לאחר חילול).

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |