חיוב הפרשת תרומות ומעשרות מצמחים הגדלים בשטח ציבורי

שאלה

האם יש להפריש תרומות ומעשרות מפירות שנקטפים בשטח ציבורי?

תשובה

בשאלה זו דן הרב אליעזר וייל, במאמרו 'גדולי רשות הרבים של ישוב – חיובם בתרומות ומעשרות' (התורה והארץ ד, עמ' 58-61), ומסקנתו היא שבמקום שאין מקפידים בו על פירות רשות הרבים, הפירות פטורים מתרומות ומעשרות (רמב"ם, תרומות פ"ב הי"א). אמנם יש לבחון היטב האם הרשות לקטוף מן הפירות נתונה לכול, או רק לתושבי המקום, ואם הרשות היא רק לתושבי המקום, אזי אין הפירות הפקר, וחייבים להפריש מהם תרומות ומעשרות. 

הרב דוד אייגנר | אייר תשע"ה