האם ישנה כמות מינימאלית לתרומות ומעשרות,

שאלה

האם ישנה כמות מינימאלית לתרומות ומעשרות, היינו כמות שפחות ממנה אין הפירות חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות? למשל: אם קטפתי ענף קטן של פטרוזיליה - האם חייב בהפרשת תרומות ומעשרות?

תשובה


שלום


לעניין עונשים מלקות ומיתה בידי שמים אכן יש שיעור מינימלי?:

כדברי הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק י הלכה יט
הטבל * כיצד כל אוכל שהוא חייב להפריש ממנו תרומה ומעשרות קודם שיפריש ממנו נקרא טבל ואסור לאכול ממנו שנאמר ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו לה', כלומר לא ינהגו בהן מנהג חולין ועדיין קדשים שעתידין להתרם לא הורמו, והאוכל כזית מן הטבל קודם שיפריש ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר חייב מיתה בידי שמים שנאמר ולא יחללו את קדשי בני ישראל וגו' והשיאו אותם עון אשמה. אין שיעור מינימילי לחיוב תרו"מ, וכל כמות חייבת בתרו"מ.

אך לעניין איסור אכילה  אין שיעור מינימילי, ואפילו חצי שיעור אסור מן התורה, ולכן יש להפריש ממנו תרו"מ. 

רבני מכון התורה והארץ | כ"ה תמוז תשע"ח 15:21