הפריש תרו"מ ויש בידו שמן תרומה טהור מה דינה בימינו?

שאלה

שלום וברכה הפרשתי תו"מ משמן זית אך שכחתי לטמא את השמן לפני ההפרשה. שאלה נוספת אם הפרישו תו,מ לפני גמר מלאכה (כשעוד היה זיתים( האם מפרישים מהשמן אח"כ שוב בברכה? תודה רבה תזכו למצות

תשובה

שלום

1. תרומה טהורה אסור להפסידה וגם לא לשורפה, אלא שבימינו שאין אפשרות להשתמש בה שהשארתה כמו שהיא יש חשש תקלה שישתמשו בה. לכן יש לשפוך אןתה בתוך חפירה (בור) במקום שאין דרך הרבים ללכת שם שלא יהיה במעשה זה ביזיון.

 (ע"פ הרמב"ם הלכות תרומות פרק יב הלכה יג לגבי יין מגולה שאין לשתות אותו מחמת סכנה )

2. זיתים העומדים לשמן הרי הפרשת תרו"מ מהזיתים על הזיתים היה קודם גמר מלאכה וקנסו חכמים משום הפסד כהן להפריש שוב מן השמן על השמן וכן משום מי חטאת שנתנעט הטהרה בישראל(ע"פ ירושלמי תרומות פ"א הלכה וע"פ רמב"ם תרומות פרק ה הלכה יח). אלא הואיל ובימינו אין הדבר נחשב הפסד הכהן, שהרי בין כל לא יכול היה להשתמש בשמן לאכילה, ואין כלל טהרה בימינו לכן יש להפריש שוב בלא ברכה. 


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | כ"ט תשרי תש"פ 15:37