הפרשה שלא מן המוקף

שאלה

שלום הפרשתי תרו"מ מזיתים כבושים בכלי. לאחר שהוצאתי את הזית בשביל ההפרשה, סגרתי את מכסה הכלי ורק אז הפרשתי. האם צריך להפריש בשנית מאחר וזה לא היה "מן המוקף"?

תשובה

אין צורך להפריש שוב , גם אם הפריש שלא מן המוקף ההפרשה חלה ותקפה.

כנפסק ברמב"ם הלכות תרומות פרק ג הלכה יז
"אין תורמין תרומה גדולה אלא מן המוקף, כיצד היו לו חמשים סאה בבית זה וחמשים סאה בבית אחר לא יפריש מאחד מהן שתי סאים על המאה, שנמצא מפריש ממקום זה על מקום אחר, ואם הפריש שלא מן המוקף תרומתו תרומה והוא שיהיה המופרש שמור אבל אם היה טעון כדי יין או שמן וראה שמשתברין ואמר הרי הן תרומה על פירות שבביתי לא אמר כלום". 

רבני מכון התורה והארץ | ה' אדר תשע"ט 15:27