הפרשת תרומות ומעשרות מקרקע של יהודי

שאלה

אנחנו לומדים הלכות תרומות ומעשרות דרך השו"ע של"א (אע"פ שיש קושי ללמוד משם, ככה החלטנו) ולא מצאנו התייחסות למקרה: מה הדין כאשר הקרקע בבעלות יהודי אך גוי הוא אריס או שוכר או חוכר וכדו’. זאת אומרת, מצאנו התייחסות הפוכה, כאשר הגוי הוא הבעלים והיהודי הוא המשני שם. האם אפשר לומר קל וחומר: שאם היהודי כשהוא אריס הוא מחייב את הפירות בתרומות ומעשרות כל שכן כאשר הוא הבעלים.

אודה לך , אם תעזור לנו לעשות סדר בקצרה. כי אני לא בטוח שהבנו את זה עד הסוף.
תודה שלום.

תשובה

יישר כח על העיסוק בתורת ארץ ישראל.

בקרקע שבבעלות ישראל, זה מקרה פשוט שחייב בתרומות ומעשרות מדאורייתא, אולם צריך תנאי נוסף והוא שיהיה מרוח ישראל. וכמבואר ברמב"ם (תרומות פ"א ה"יג) שגוי הממרח פירות ישראל חייב רק מדרבנן. ומה ששאלתם מדוע השו"ע לא הביא דיון זה, עיינו בבקשה בדברי הגר"א ס"ק טז, שמציאות זו לא הייתה קיימת בזמן הב"י, ומכיוון שלדעת הב"י הרי א"י בימינו היא כסוריא (כדעת תרוה"ד) ועל כן אין חיוב גמור אפילו בארץ ישראל.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |