פירות שגדלו בחצר של בית האם מותר להכניסם דרך החלון ולפטור אותם מתרומות ומעשרות.

שאלה

פירות שגדלו בחצר של בית האם מותר להכניסם דרך החלון ולפטור אותם מתרומות ומעשרות.

תשובה

שלום

פסק הרמב"ם (הלכות מעשר פרק ד הלכה א)

"אין הטבל נקבע למעשרות מן התורה עד שיכניסנו לביתו שנאמר בערתי הקדש מן הבית, והוא שיכניסנו דרך השער שנאמר ואכלו בשעריך, אבל אם הכניס תבואתו דרך גגות וקרפיפות פטור מן התרומה ומן המעשרות".

כלומר כדי יהיה קביעותת למעשר שאין לאכול קודם הפרשת תרו"מ צריך שהפירות יכנסו לבית דרך שער הבית ולא בדרך שאין דרך להיכנס בה".

אלא שישנה מחלוקת (עיין דרך אמונה שם ס"ק ח)האם כל הפטור הוא כל עוד היה לא היה קביעות למעשר, שעדיין מותר לאכול אכילת עראי בלבד. אך כל קביעות למעשר אחרת תחייב את הפירות בתרו"מ. ולכן יהיה מותר לאכול רק אם נכנסו הפירות באופן של פרי אחד ונאכל , פרי אחד ונאכל, אך כאשר יצטרפו להיות שנים הרי נקבעו למעשר ואסורים באכילה עד שיפרישו מהם תרו"מ.

ויש הסוברים שכניסה דרך החלון פוטרת לגמרי ולעולם לא יתחייבו בהפרשת תרו""מ.

לכן למעשה אם יצטרפו שתי פירות או אפילו שתי ענבים יחד או הפרי נקבע למעשר ע"י שאר הדברים הקובעים למעשר (כגון בישול מליחה נכנסה השבת)יש להפריש בלי ברכה קודם האכילה. 

אך מ"מ אין ראוי לעשות מעשים הגורמים להיפטר מתרו"מ כדברי הגמ' (מסכת ברכות דף לה עמוד ב) "ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי: בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים; דורות הראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך טרקסמון - כדי לחייבן במעשר, דורות האחרונים מכניסין פירותיהן דרך גגות דרך חצרות דרך קרפיפות - כדי לפטרן מן המעשר".


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | י"ג חשון תש"פ 11:43