שנת המעשר בפירות האילן

שאלה

מהו השלב הקובע את שנת המעשר בבננה: הקטיף או החנטה?

תשובה

כיוו שהבננה נחשבת ירק ולא אילן, לכן התאריך הקובע הוא א' בתשרי וכן קטיף הפרי. כלומר,מה שנקטף לאחר א' בתשרי, יש להפריש ממנו מעשר עני. בפירות האילן התאריך הקובע הוא ט"ו בשבט וחנטה. לכן הפירות שיחנטו לאחר ט"ו בשבט (ומבשילים באביב או בקיץ) יש להפריש מעשר עני. לפני כן עדיין יש להפריש מעשר שני.

 

הרב יואל פרידמן | שבט-אדר תשס"ז