תרומות ומעשרות במכונית

שאלה

בוטנים שגדלו ונקצרו למאכל בהמה, והכנסתי אותם למכונית לאכול אותם. האם חל עליהם חובת תרומות ומעשרות כאילו הכנסתי אותם הביתה?

תשובה

רוב הבוטנים היום הם מאכל אדם ולא מאכל בהמה. במקרה כזה, מחשבה למאכל בהמה איננה מועלת, לדעת הרמב"ם (תרומות פ"ב ה"ז), ואילו לדעת הרמב"ן אפילו מאכל אדם שמגדלים לבהמה (זריעה וקציר) הרי זה פטור. (במקרה שהזורע אומר או בהמה או אדם מה שישתלם יותר בזמן הקציר, הרי זה מאכל אדם).

על כן נראה, שיש להחמיר את שני הצדדים ולהחשיבו כמאכל אדם, כדין הנוטע לסייג ולפירות בערלה שמחמירים כשתי החומרות, וכן לעיין שביעית. על כן נראה שיש להחמיר כאן לדעת הרמב"ם, וברגע שאדם אכל בחצר בצרוף מספר בוטנים אין לאכול אלא אחד אחד, ועל כן אין נפק"מ בשאלת המכונית האם היא כבית שזהו דין תורה לגבי דבר שנלקח לקנייה והכניסה לבית קובעת, אבל כאן עצם הצירוף בחצר כבר קבעה ואין לאכול במקרה שהיה צרוף.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |