הפרשת תרומות ומעשרות במוסד חינוכי

שאלה

שלום רב
מצ"ב שאלתי לרב יעקב אריאל שליט"א,ותשובתו.
אשמח לקבל פירוט.
בנוסף-האם אין אפשרות להפקיר את העץ ופירותיו?
"במוסד חינוכי ישנם מספר עצי פרי. התלמידים יכולים לקטוף או לאסוף פירות שנשרו. כיצד נמנע מאכילת טבל (בהנחה שהתלמידים לא ידעו לעשר) כאשר הפירות נאכלים בתוך מבנה המוסד?
האם אפשר להפקיר?
מי נחשב בעלים?
נציין כי חצר המוסד נעולה בפני מי שאינו תלמיד במקום או אנשי הצוות החינוכי.

תשובה:
אפשר להפריש מראש ע"י נוסח מיוחד פנה נא למכון התורה והארץ שימציא לך נוסח מתאים"

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

אנו ממליצים לעשות הפרשה שבועית מראש על ידי המנהל או אחד משלוחיו שימונה לכך. ההפרשה תעשה על ידי לקיחת אחוז ומעט יותר מהפירות שמסתבר שילקטו במשך השבוע הקרוב, יש לשמור על כמות זו עד שבוע הבא שבו יחזרו להפריש, ואז יקברו את האחוז ומשהו.
הנוסח מבוסס על משפט כהן סי' לה.

שו"ת משפט כהן (ענייני ארץ ישראל) סימן לה:

נוסח סדר הפרשת תרומות ומעשרות על להבא תולש פרי אחד - או שנים או יותר - ואומר: הנני קובע פרי זה - או פירות אלו - שיהיה להפריש מזה תרומה גדולה ותרומת מעשר על כל מה שאני או כל מי שיאכל מפירות בית הספר עתיד לתלוש ולאכול.

וחוזר ואומר: כשיעור גודל חטה אחת מצד התחתון של פרי זה הרי הוא תרומה גדולה על כל הפירות, שאני או מי שהוא מבני בית הספר או כל מי שיאכל מפירות אלו עתיד לתלוש ולאכול, בכל פעם, עד שיתמלא כל הפרי ויעשה כולו תרומה. ואחר כך נוטל פרי תלוש אחר ואומר: אחד ממאה ממה שיש כאן בצד התחתון של פרי זה נגד כל מה שאתלוש ואוכל, אני או מי שהוא מבני בית הספר או כל מי שיאכל מפירות אלו, בכל פעם, יהי' מעשר. ושאר חלקי מעשר יהיו בצד התחתון של כל הפירות, שאני או מי שהוא מבני בית הספר או כל מי שיאכל מפירות אלו, עתיד לתלשן, לכשיתלשו מעכשיו. ואותו חלק המאה מעשר שבפרי התלוש הזה יהי' תרומת מעשר על המעשר של הפירות המחוברים, לכשיתלשו. ואם ישאר מהפרי שיחדתי לתרומה גדולה או מהפרי שיחדתי לתרומת מעשר אחר כל היום והלילה של אכילתנו מהפירות שנתלוש, יהי' הנשאר ג"כ תרומה בכל מקום שהוא סמוך לתרומה ולתרומת מעשר שלמעלה. ומעשר שני יהי' בצד העליון של כל הפירות שאוכל אני או מי שהוא מבני בית הספר או כל מי שיאכל מפירות אלו, לכשיתלשו, ויהיו מחוללין ופדויין (הן וחומשן) על פרוטה או שוה פרוטה שיחדתי לפדות בה מעשר שני.

ובשנת מעשר עני יאמר כן, שהוא מיחד את הצד העליון למעשר עני.

ובכל פעם שתולש לאכול יאמר: אני סומך על מה שפירשתי בשעה שקראתי את שם התרומ"ע על הפירות התלושין, שיחדתי אותם לתרומ"ע על הפירות הללו לכשיתלשו. (עה"ק ירושלים ת"ו, שנת תר"ץ)

מכיון שמדובר בבית ספר כדאי להודיע לבאי בית הספר שהופרשו תרו"מ בדרך מיוחדת, ומכיוון שזו שעת הדחק אפשר להקל.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |