חיוב תרו"מ בתמרוקים שמערבים בהם פירות

שאלה

לאחרונה נפוצה התופעה שחברות תמרוקים ומוצרי היגינה מערבות פרות במוצריהן- שמפו עם פסיפלורה וקיווי וכו´האם חל עליהם חיוב תו"מ? נראה לי שראיתי ששמן המיועד לסיכה חייב בתו"מ.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


מה שראיתי ששמן המיועד לסיכה חייב בתרו"מ היטב ראו עיניך כמבואר ברמב"ם (הל´ מעשר פי"ג הט"ז). אולם כל זה כאשר אנו דנים על שמן שבו יש סיכה אבל שמפו אין בו משום סיכה. אמנם דעת הגר"א שיש סיכה אף בחלב ובשאר דברים ולשיטתו נראה שגם שמפו הוי גדר סיכה, ברם לא קיי"ל לדינא כהוראת הגר"א ועל כן אין איסור סיכה (מדינא) בשמפו.
ברור שלכתחילה צריך להפריש מכל מה שאדם משתמש אלא שלא גזרו בו דמאי אבל בודאי טבל חייב להפריש תרו"מ קודם שימוש אם המאכל ראוי לאדם.
העולה שבבית חרושת צריך להפריש מהפירות קודם השימוש בהם אם הם חייבים בתרו"מ (תוצרת הארץ, רוב הפסיפלורא המסחרית היא מחו"ל). ברם אם כבר נעשה שמפו כעת איננו ראוי כלל למאכל ואין כאן אוכל נראה שהקונה לא חייב להפריש ואין בו איסור סיכה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/3/2013 8:23:47 AM