מעשרות בשסק

שאלה

קטפתי שסק מגינתי. שאלתי היא מתי חנטו הפרות לפני או אחרי ט"ו בשבט . ולפיכך עלי להפריש מעשר שני או עני?

תשובה

 

השאלה של השסק היא שאלה מסובכת כי לפעמים (ויש מקומות) שהשסק חונט לפני ט"ו בשבט ולפעמים – לאחר ט"ו בשבט. ייתכן גם שחלק מן הפירות חנטו לפני ט"ו בשבט וחלקם לאחריו. ראשית לכל זוהי שאלה של מציאות ואיני יודע מה קרה בשסק הספציפי הנידון.

מן הבחינה ההלכתית לאחר כל הדיונים, יש להפריש תרומות ומעשרות כרגיל, ולומר בנוסח הן הפרשת מעשר שני והן מעשר עני: כלומר לאחר הפרשת מעשר שני להוסיף ואם הם חייבים במעשר עני הרי כל מה שקראתי בשם מעשר שני הרי הוא מעשר עני, ולסוף לחלל את המעשר שני על פרוטה; (ראה רמב"ם הל' מע"ש פ"א הי"א; ובאריכות במאמרנו ס' התורה והארץ ח"ב, עמ' 327 ואילך).

 

הרב יואל פרידמן | שבט-אדר תשס"ז