שמן מתרומה טמאה

שאלה

האם מותר לכהן להדליק נרות חנוכה בשמן תרומה טמאה? במידה וכהן יכול להדליק נרות חנוכה משמן זה,  האם אפשר להדליק בשמן זה גם בבית כנסת שחלק מחביריו כהנים? 

תשובה

חשוב לציין שהתשובה מתייחסת רק לגבי שמן תרומה טמאה, שכן אם השמן הוא טהור (או אף אם אין ידוע שנטמא) אסור להדליק, כי בכך מפסיד תרומה. כדי לטמא את השמן יש לגעת בשמן (המיועד לתרומה ותרומת מעשר) עם האצבע, לפני אמירת נוסח הפרשת תרומות ומעשרות.

א. מותר לכהן להדליק נרות חנוכה בשמן תרומה טמאה.

ב. בימינו אסור לישראל להדליק נרות חנוכה משמן תרומה טמאה, שכן ההיתר לכך עבור הישראל הוא רק אם אין לו שמן אחר (ראה ירושלמי סוף מס' תרומות).

ג. לאור הנ"ל נראה לי שלא כדאי להשתמש בבית כנסת בשמן תרומה טמאה אא"כ אין שמן אחר.

ראה עוד במאמר הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל בס' התורה והארץ ח"ג עמ' 145 ובמאמרנו חוברת אמונת עתיך 7 מעמ' 28 ואילך.

הרב יואל פרידמן | שבט-אדר תשס"ז