הגשת אוכל לפני חילוני

השאלה:

האם מותר להגיש כיבוד למורה פרטי חילוני אם ידוע לי שהוא לא
יברך? האם ע"י כך שאני אברך בקול המורה ייצא ידי חובה?

בתודה מראש

התשובה

הרב יעקב אריאל |

ע"י כך שאתה תברך ספק גדול אם הוא יצא ידי חובה שכן הוא לא
מתכוין כלל לצאת. ובכ"ז מותר לתת לפניו דברי מאכל אע"פ שהוא
לא יברך,בגלל חשש איבה. כך הכריעו גדולי הפוסקים.

 

toraland whatsapp