שליחת עובד לחו"ל ולפני מכשול

השאלה:

יש לי עובד שמבחינה דתית הוא כ"תינוק שנשבה". יש להניח שאינו
מקפיד על כשרות, אך מסתמא אינו אוכל בכוונה דברים שאינם כשרים.

אני מעוניין לשלחו לחו"ל לכנס, דבר שעשוי לתרום לקידומו
המקצועי, מתוך ידיעה כמעט ודאית שהוא יאכל שם ממה שיגישו לו
(כנראה כולל מאכלים מנבלות וטרפות).

האם הדבר מותר, או שמא יש בזה משום "לפני עיוור לא תיתן
מכשול" (או איסור אחר)?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אם יש אפשרות שיאכל בחו"ל כשר אין כאן לפני עיור מהתורה. אך
בכ"ז יש חשש שתגרום לו לאכול איסורים ונמצא שאתה מסייע לדבר
עברה. עצתי לך להסביר לו בדרכי נועם שאם יאכל בחו"ל דברים
לא כשרים הדבר יפגע בתדמיתו כיהודי שבא מישראל. לא רק בעיני
היהודים שם אלא גם בעיני הגויים. הם מעריכים יהודי המקפיד על
מורשת אבותיו.

 

toraland whatsapp