כתמים לבעלת התקן מירנה

השאלה:

אני מנסה לברר מהי ההלכה לנשים שמשתמשות בהתקן מירנה, והמחזור החודשי שלהן מסתכם בסדרה של כתמים. עד עתה שמעתי מכמה מגדולי המורים כי מדובר במחזור לכל דבר, ומורי הוראה אחרים אמרו לי כי לדעתם אין כאן אלא כתמים.

התשובה

הרב ד"ר מרדכי הלפרין |

השאלה היא: האם דינם של כתמים שנגרמים ממכשירים הורמונליים (גלולות או התקן הורמונלי) הוא כדין שאר כתמים או כדין ראיית דם ממש? בשאלה זו נחלקו שנים מגדולי דורנו זצ"ל. הגר"ע יוסף סבר שגם לכתמים שמקורם בתרופות הורמונליות יש דין כתמים לכל דבר. לעומתו הגרי"ש אלישיב סבר שאם מדובר בדימום שאנו יודעים כי נגרם בעקבות השימוש בתרופות ההורמונליות – אזי יש להתייחס אליו כאל דם ממש, ולא כאל כתם.[1]

 

[1].     ראה 'האם יש כתם אצל נוטלי גלולות', אסיא צא-צב, עמ' 206–207, ובמקורות שצוינו שם; 'דין כתם באישה הנוטלת גלולות', אסיא פט-צ, עמ' 95–98.

toraland whatsapp