נגיעה בזמן שמרוחקים

השאלה:

על פי מה שהתיר הש"ך באשתו נידה וחולה לבדוק את הדופק
(בגלל שלדעתו זה איסור דרבנן) האם אפשר להתיר גם למי שחולה
כרגע נפשית כגון, אשה ששמעה בשורה מרה על מות אחד מקרוביה
והיא מתייפחת על בעלה, האם ידחה אותה בגלל נידתה או שיחבקה
וינחמה, שהרי אם זה דרבנן לא שייך בזה "אין עצה ואין תבונה
כנגד ה'". יורנו ונשמח בתורתו.

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

יש להבחין בין חולת נפש שדינה כחולה לכל דבר לבין מצטערת.
מסברא נראה לי שבמקרה השני אסור. וראיה לדבר מדברי הגמ'
בסוף סוכה שהביאה ראיה שאף בזמן הספד סופדים משפחות משפחות,
כמו"כ בהיתר הש"ך המדובר הוא במגע שאינו של קרבה, ואילו
בשאלתך מדובר במעשה קרבה מובהק.
לכן גם במקרה הראשון צריך לבדוק מה מטרת הניגעה אם הכוונה
היא טיפול המחייב גם נגיעה יש להקל אך אם מטרת הנגיעה היא
קרוב נפשי הדבר חמחור יותר
דמיון לכך מצאנו בדברי הפוסקים שאסרו על הבעל לגעת באשתו
בזמן לידה אפילו אם היא נצרכת לכך מאד מצד הסיוע הנפשי. ועי'
בשו"ת שבט הלוי (חלק י סימן רלד) שאסר.
עם זאת אם הניגיעה נחוצה רק לשם עידוד וחיזוק היו שהתירו. וההבדל
בין המקרים השונים הוא כחוט השערה

 

 

 

toraland whatsapp