החלפת מזוזות מהודרות במזוזות פשוטות בעת מעבר דירה

השאלה: שלום רב, בדירה הקודמת שבה התגוררנו השקענו הרבה כסף ב-5 מזוזות מהודרות. בחודש שעבר עברנו דירה ושכחנו את המזוזות ההן שם. בדירה הנוכחית ישנן 3 מזוזות פשוטות. האם ניתן להחליף בין המזוזות?

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | ד' תמוז תשפ"ד 17:07

ב"ה.

שלום וברכה וכל טוב 

בתשובה לשאלתך בעניין החלפת מזוזות מהודרות ויקרות במזוזות פשוטות:

  • א. בדרך כלל אדם שעובר דירה אסור לו לעקור את המזוזות מהבית הקודם, ולהשאיר את הבית בלא מזוזות. 
  • ב. אמנם אם הוא קבע בבית מזוזות מהודרות ויקרות, כמו במקרה שלכם, ניתן להחליפן באחרות, ובתנאי שאת המזוזות המהודרות הקודמות הוא יסיר לצורך בדיקה תקופתית אצל סופר סת"ם, ולאחר מכן במקום להחזירן הוא קובע אותם בבית החדש, ובבית שעזב הוא רשאי לקבוע מזוזות פחות מהודרות ובתנאי שהן מזוזות כשרות לכתחילה.
  • להרחבת הדברים:

  • כשעוזבים בית ואמורים לגור בו יהודים אחרים, אסור להסיר את ממנו את המזוזות ולהשאיר את הבית ללא מזוזות (גמ' ב"מ קב ע"א; רמב"ם הל' תפילין ומזוזה פ"ה הי"א; שו"ע יו"ד סי' רצא סעי' ב; שו"ת שאילת יעב"ץ ח"ב סי' קיט; חובת-הדר פרק א סעי' יב), כששני טעמים נאמרו בטעם הדבר
  • טעם א': מחמת המזוזה שורה שכינה בבית, ו"כיון דחלה קדושת שכינה בבית זה אין לו לסלקה משם" (ריטב"א בבא-מציעא קב ע"א ד"ה לא יטלנה; וכן כתב בשמו הנימוקי-יוסף נט ע"א בדפי הרי"ף ד"ה ת"ר).
  • טעם ב': מחמת המזוזה הבית נשמר מהמזיקים – והמסיר אותה גורם שיכנסו בבית מזיקים ויזיקו למי שיבוא לגור אחריו בלא מזוזה (תוס' שבת כב ע"א ד"ה רב אמר בתירוץ השני, תוס' הרא"ש שבת כב ע"א ד"ה שמואל אמר בתירוץ ג').
  • כל זה מדובר אם מסירים לגמרי את המזוזות. אך אם הדייר הקודם קבע בבית מזוזות מהודרות, ניתן להחליפן באחרות. באופן כזה שיורידו את המהודרות לצורך בדיקת סופר ובמקומן יקבעו מזוזות כשרות פחות מהודרות, ואת המהודרות שנבדקו יקבעו בבית החדש (דעת קדושים יו"ד סי' רצא סעי' ב ד"ה וכשיצא; שו"ת יביע אומר ח"ג יו"ד סי' יח; ועוד פוסקים). את שווי המזוזות שהושארו ניתן לתבוע מהדיירים החדשים (ריטב"א ב"מ קב ע"א ד"ה לא יטלנו, חובת הדר פרק א' סעי' יב ס"ק נא, בדעת הרמ"א יו"ד סי' רצא סעי' ב בהגה).

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב

toraland whatsapp