לתת מעשר כספים לבן משפחה לצורך קניית דירה וחתונת נכדיו

השאלה:

האם מותר לתת לבן משפחה שאין לו דירה משלו, ומתפרנס ממשכורת צנועה, וצריך הוא להשיא שלושה ילדים, כסף מכספי מעשר, עבור קניית דירה, וכן גם עבור הוצאות לחתונת ילדיו.

התשובה

משפטי ארץ | אמונת עתיך 141 (תשפ"ד), עמ' 27

א. נתינת כספי מעשר לחתונת נכדים

מותר לתת מכספי מעשר לנכדים המתחתנים. כתב בספר 'צדקה ומשפט'[1] בשם 'שו"ת מהרש"ם'[2] ופוסקים נוספים, שמותר לתת מכספי צדקה לצורך חתונת בניו ובנותיו שאין בידם ממון כיוון שצאצאיו אלו נקראים עניים, אף על פי שמוטלת חובה על האב להשיא את בנותיו. כל שכן שמותר לתת מכספי מעשר לחתונת נכדיו שאין בידם ממון ונקראים עניים, כי אין חובה על הסבא להשיא את נכדיו.

ב. עזרה ברכישת דירה לבנו מכספי מעשר

אם הבן מתפרנס ויש ביכולתו לרכוש דירה עם משכנתא, או לשכור דירה אין הוא נחשב עני. במדינת ישראל כיום רק למעטים יש יכולת לרכוש דירה ללא לקיחת משכנתא ואם כן אין זה עניין של עניים דווקא אלא עניין של כל הציבור כולו. אמנם אם משכורתו אינה מאפשרת לו לקחת משכנתא או לעמוד בתשלומי שכירות דירה, ניתן לתת לו כסף על חשבון מעשר כספים. כך כתב בשו"ת 'שבט הלוי' (ח"ב סי' קכ):

מיהו כתבתי במקום אחר דגם אם אין לו קרן מי שיש משכורת קבועה שממנה מתפרנס בריוח פשיטא דאסור ליטול, מכל מקום כהיום שגם מי שהוא מתפרנס ממשכורת דרך הכבוד, מכל מקום כשמגיע לשאלת הדירה אין זה די לקנות או אפי' לשכור שאי אפשר זה בא"י אלא ביוקר מאד פשיטא דלענין דירה עכ"פ נחשב עני כיון שאין לו מאתים זוז בערך של היום, והכל לפי המצב והתקופה כמבואר בטור ובמרדכי ובשאר פוסקים.

לפעמים גם אם יש בידו כעת לשכור דירה אך יש חשש סביר שבעתיד לא יוכל לעמוד בתשלומים אלו, הרי זה בגדר 'די מחסורו', ומותר לסייע לו בכספי מעשר. כך כתב בשו"ת 'שבט הלוי' (ח"ד סי' קל):[3]

אם קנית דירות הנ"ל הם בגדר די מחסורו מצד חיוב דיני צדקה, קשה ההכרעה בזה, דודאי זה פשוט מברייתא כתובות הנ"ל דאם אפשר לשכור דירה אין צריך לקנות דירה, ורצוני אם מקבלים עבורו דירה אשר היא לפי כבודו ובגדר די מחסורו לפי ערכו, א"כ כבר יגור לפי כבודו, ובשום אופן אין חיוב ליתן לו בית במתנה דרך צדקה, ואמנם גם זה אין כלל לגמרי דאם ע"י שיש לו רק דירה שכורה יהי' אח"כ דאגות מאיפה לשלם שכר הדירה שוב הנתינה החלוטה של הדירה בגדר צדקה ודי מחסורו.[1].    צדקה ומשפט, פ"ו הערה יד.

[2].    שו"ת מהרש"ם, ח"א סי' לב.

[3].    וכן כתב בשו"ת ציץ אליעזר, ח"ט סי' א פ"ד.

toraland whatsapp