ג'לטין הבא מחיות טמאות

שאלה

אני לוקח צינטרום ונאמר לי שיש בו ג'לטין טרפה האם מבחינת ההלכה שזה טרף שנטחן עם עוד מרכיבים כשרים או טבעיים בטל לגביהם מבקש פירוט ותודה ובברכת התורה

תשובה

יש פוסקים המתירים ג'לטין הבא מחיות טמאות בגלל העיבודים שהוא עובר ויש פוסקים האוסרים לגביך כיון שאתה לוקח זאת כתרופה הדבר ודאי מותר כאמור ברמב"ם הלכות יסודי התורה (פ"ה ה"ח): "במה דברים אמורים שאין מתרפאין בשאר איסורים אלא במקום סכנה, בזמן שהן דרך הנאתן כגון שמאכילין את החולה שקצים ורמשים או חמץ בפסח או שמאכילין אותו ביוה"כ, אבל שלא דרך הנאתן כגון שעושין לו רטיה או מלוגמא מחמץ או מערלה, או שמשקין אותו דברים שיש בהן מר מעורב עם אסורי מאכל שהרי אין בהן הנאה לחיך הרי זה מותר ואפילו שלא במקום סכנה"...  

הרב יעקב אפשטיין | חשוון תשע"ה