ניתוח אף לצרכים אסטטיים

שאלה

האם מותר לבצע ניתוח פלסטי? יש לי אף בעייתי, ומלבד הבעיה הרפואית שהוא יוצר, יש בו גם בעיה קוסמטית קלה. 

תשובה

שאלתך תלויה במידת הצורך האובייקטיבי לניתוח האף. להבנת הנושא נביא כמה מקורות וטיעונים הלכתיים בעד ניתוח פלסטי ונגדו:

1. התורה התירה לרפא רק לצורך הצלת חיים או למנוע נזקים בריאותיים חמורים, ולכן ניתוח פלסטי איננו נכלל בגדר ההיתר 'ורפא ירפא'. טיעון זה איננו מבוסס. מדברי רבי עקיבא במדרש[1] נלמד שההיתר לעסוק ברפואה דומה באופן עקרוני להיתר הכללי לשימוש בחוקי הטבע למען האדם ורווחתו. ולכן, מרגע נתינת ההיתר, אין הוא מוגבל דווקא לטיפול רפואי במחלה, אלא גם לטיפול רפואי לצורכי פרנסה לדוגמה, כשם שאיש האדמה משתמש בחוקי הטבע לצורכי פרנסתו. אם כן, טענה שמגבילה את היתר השימוש בחוקי הטבע שקשורים לרפואה רק למטרת הצלת חיים איננה מתאימה למה שנאמר לעיל, ולכן היא איננה מקובלת על דעת רוב הפוסקים.

2. סיבה אפשרית נוספת לאסור ניתוח פלסטי היא איסור האדם לחבול בעצמו או בחברו (משנה בבא קמא, פ"ח מ"ו).

יש דיון רחב בשאלה זו בספרות הפוסקים, וכדאי להזכיר כאן תשובה משו"ת 'אגרות משה' (חו"מ ח"ב סי' סו). בתשובה מובאים נימוקים הלכתיים כבדי משקל שמתירים ניתוח פלסטי לצרכים מובהקים, כגון נערה שנזקקת לניתוח כזה כדי להגדיל את סיכוייה להינשא. בעל 'אגרות משה' סובר שאיסור 'חובל' אינו נוהג גם לשיטת הפוסקים שחולקים על הרמב"ם, אם מתקיימים שני התנאים האלה: החבלה נעשית ברצונו של הנחבל, ומבחינה אובייקטיבית היא נעשית לטובתו.

מתשובה זו עולה שאפשר להתיר ניתוח פלסטי גם אם אדם עלול להישאר בלא מקור פרנסה, אם יש הערכה אובייקטיבית שניתוח פלסטי עשוי לשפר את סיכוייו להתפרנס.

3. טענה נוספת לאסור ניתוח פלסטי דורשת דיון: יש איסור לאדם לסכן את עצמו, ובכל ניתוח יש סכנה של תמותה מן ההרדמה ומסיבוכי הניתוח, גם אם הם סיכויים נמוכים. יש מעריכים שסיכוי התמותה של אדם בריא מן ההרדמה הוא 1:30,000-1:10,000, וסיכון זה פחות מרמת הסיכון להיהרג בתאונת דרכים בשנה שלמה. למרות שנימוק זה שכיח בדיונים רפואיים-הלכתיים, הוא מוגבל אם הסיכונים נדירים יחסית ומטרת הניתוח חשובה, כגון הגדלת הסיכויים למציאת פרנסה או בן זוג. בעל 'נודע ביהודה'[2] הוכיח מן הגמרא (בבא מציעא קיד ע"ב) שמותר להסתכן לצורכי פרנסה אם חשש הסכנה נמוך יחסית. כך נפסק להלכה גם בספרי הלכה נוספים, כגון שו"ת 'אגרות משה',[3] והדברים ידועים.

לסיכום: אם ניתוח האף ייעשה לטובתך גם מבחינה אובייקטיבית, מותר לך לעשותו, אך אם מבחינה אובייקטיבית אין לו הצדקה – ברור שאין לו היתר הלכתי, ואם כך הוא במקרה שלך - אסור לך לעבור את הניתוח (וגם לא כדאי...). מובן שאין בידי להעריך נתון זה, ושעלייך להתייעץ עם רופא המשפחה שלך ועם רב האזור שלך.[1] מדרש שמואל, ד; מדרש תמורה, ב.

[2] נודע ביהודה, תניינא יו"ד סי' י.

[3] שו"ת אגרות משה, חו"מ א סי' קד.

הרב ד"ר מרדכי הלפרין | אדר ב' תשע"ד