'היתר עיסקא' בהלוואה בריבית גבוהה

שאלה

האם יש תוקף ל'היתר עיסקא' כאשר מדובר בהלוואה בריבית גבוהה מאוד?

 

תשובה

'היתר העיסקא' מתיר שיעור של ריבית שיש אפשרות כלשהי להרוויח בעסקים שיעור כפול ממנו. (הצורך בשיעור כפול הוא משום שעל פי 'היתר העיסקא', הכסף ניתן בתנאי שחציו הלוואה וחציו פיקדון, והרווח [מה שמכונה ריבית] משולם רק על חלק הפיקדון ולא על חלק ההלוואה. על כן, למשל, אם לווה 1000 ₪ בריבית של 4%, הרי על פי 'היתר העיסקא' נחשב הדבר כאילו קיבל 500 ₪ תוך הבטחת רווח של 8% ). רק אם מדובר במצב ששיעור הריבית מוגזם, כזה שידוע שאין אפשרות שאדם ירוויח בעסקיו כפול ממנו - ייתכן שהרי זה כאילו יש עדים ('אנן סהדי') המעידים שלא הרוויח. אולם לענ"ד אין מצב כזה. נוסף על כך, יש מקום לומר שאף אילו היה 'אנן סהדי', היות שהתנו ביניהם תנאים אחרים בנוגע לנאמנות - גם 'אנן סהדי' לא יועיל. (כפי שמתנים ב'היתרי עיסקא' של הבנקים, שגם מסמכי הבנק עצמו לא ישמשו ראיה, וברור שמסמכי הבנק אינם גרועים מ'אנן סהדי'). זאת ועוד, הגרש"ז אויערבך (שו"ת 'מנחת שלמה', חלק א סימן כז) כותב שהעובדה ש'היתר העיסקא' מסתמך על כך שהמקבל הרוויח שיעור כפול מהריבית הנהוגה, עלול לעורר קושי לגבי כל 'היתרי העיסקא', ובכל זאת הוא מסיים שאינו מפקפק כלל בתוקפו של 'היתר העיסקא'.

לסיכום: 'היתר העיסקא' תקף גם כאשר מדובר בריבית גבוהה מאוד, אם כי ראוי לא להזדקק להלוואות מסוג זה, שכן הן עלולות להמיט אסון כלכלי על הלווה.

 

רבני מכון כת"ר |