הלוואה בדולרים

שאלה

שלום רב. סיכמתי עם חברי שאלווה לו סכום של 20000 ש"ח
בקירוב אך אלווה לו בדולרים, משום איסור ריבית בהצמדה למדד.
ביקשתי מאשתי שתטפל בזה ושכחתי לומר לה פרט חשוב זה
(שההלוואה בדולרים). אשתי ביצעה העברה בנקאית של 20000 ש"ח
בדיוק לחשבונו של חברי.

האם אוכל עדיין להחשיב זאת כהלוואה בדולרים (בסכום המתאים
לסכום בשקלים לפי השער היציג לאותו היום)? אם לא, האם יש
דרך אחרת למנוע שחיקת ההלוואה?

בתודה ובברכה.

תשובה

דבריך לא לגמרי מובנים, מה פירוש בדולרים צמוד למדד. וע"כ
אתייחס לשאלה כאילו מדובר בהלואה בשקלים צמודה לדולר. לפעולתה
של אשתך אין משמעות כיון שהסיכום היה על שקלים בשוויים הדולרי ואם
הדולר יעלה או ירד ביחס לשקל תקבל החזר בשקלים לפי ערך
הדולר עתה.
בשאלה זו נחלקו האחרונים האם אין בכך ריבית. יש שסברו שמותר ויש
סוברים שאסור. וע"כ כיון שלא עשית היתר עיסקא להלואה מן הראוי
שתקבל את מעותיך לפי ערכה בהלואה ולא לפי השער ביום הפרעון.
אם היה פיחות גדול יש לסמוך על המקילים ולקבל את החזר ההלואה
לפי השער ביום הפרעון (עי' ספר תורת הרבית פי"ט סעי' לט-מא).

 

 

 

הרב יעקב אריאל |