רכישת דירה מכונס נכסים

שאלה

האם מותר לרכוש דירה שהוצאה למכירה על ידי כונס נכסים?

תשובה

אכן יש שאסרו לרכוש דירה מכונס נכסים מחשש שעיקל את הנכס שלא כדין, משום שעשה זאת על פי פסק בית משפט שחייב בניגוד להלכה, או שכלל בחוב גם ריבית האסורה על פי ההלכה. כמוכן חששו לכך שבשעה שעיקל את הנכס לא דאג למכור אותו במחיר המקסימלי האפשרי ובכך גרם לחייב הפסד שלא כדין. לדעתם, יש לדמות קנייה מכונס הנכסים לקנייה מן הגזלן אשר אסורה על פי ההלכה, 'שכל העושה דברים אלו וכיוצא בהן מחזק ידי עוברי עבירה ועובר על ולפני עור לא תתן מכשול'[1] וכן פסק הרב ברוך שרגא בבית הדין לממונות ירושלים[2] והביא שכן הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאסור לקנות מהמכירות של הוצאה לפועל. אולם בשו"ת 'חבל נחלתו'[3] הביא כמה טעמים להתיר:

א. חלק מפעולות הגבייה של ההוצאה לפועל הן על פי דיני תורה. כאשר אדם זוכה בדין תורה והחייב לא משלם הוא יכול, על פי חוק הבוררות, לפנות להוצאה לפועל כדי לממש את פסק הדין. במצב כזה ברור שאין כל בעיה של גזל.

ב. גם אם מדובר בפסק של בית משפט, ייתכן שהמדובר היה באופן שהתובע ניסה בתחילה לתבוע בדין תורה אלא שהנתבע סירב ואז קיבל היתר לפנות לבית משפט. במצב כזה יש מהפוסקים הסבורים שהוא רשאי לגבות את כל מה שזכה בו בבית המשפט – גם אם זה אינו על פי דין תורה, ואם כן גם במצב כזה אין בעיה של גזל.

ג. גם אם ההוצאה לפועל גובים ריבית אסורה, הרי הקרן מותרת בגבייה, ואם כן אף אם נדמה זאת לגזלן, הרי הוא כגזלן שרק חלק מרכושו גזול – שמותר ליהנות ממנו כפי שנפסק ב'שלחן ערוך'.[4]

ד. לעתים ניתן לראות את הריבית כקנס שאין בו איסור,[5] וכמו כן לעתים מדובר בחברה בע"מ שלחלק מהפוסקים אין בה איסור ריבית.[6]

לכך ניתן להוסיף שבפועל רוב הדירות הנמכרות מכינוס נכסים הם של זוגות שמתגרשים או של מי שלא עמדו בתשלומי המשכנתא שלקחו מהבנק. במקרה הראשון ברור שאין כל בעיה של גזל, שהרי מדובר במימוש הסכם הגירושין שבין הצדדים, ויש להניח גם שהנכס לא נמכר במחיר נמוך משום שהאינטרס של שני הצדדים הוא למקסם את המחיר. גם במקרה השני יש לומר שכל מי שלוקח משכנתא מהבנק מקבל על עצמו את תנאי הבנק שעל פיהם במקרה של פיגור בתשלום יפנה לבית המשפט ולהוצאה לפועל, וממילא אין כאן גזל משום שהסכים לכך וכן הוא המנהג.[7] אם מדובר במכירה מכינוס נכסים של חברה שפשטה את הרגל – גם אז אין בעיה של גזל לדעת הגר"מ פיינשטיין, אשר סבור שעל דיני פשיטת הרגל אנו אומרים 'דינא דמלכותא דינא'.[8]

מהאמור עולה שברוב הגדול של המקרים אין כל בעיה של גזל בקנייה מכונס נכסים. קיים גם פיקוח של בית המשפט על המחיר שבו נמכר הנכס, כך שהטענה כאילו גורמים לחייב הפסד שלא לצורך אינה בהכרח מדויקת.

למעשה ניתן בדרך כלל לברר אצל כונס הנכסים בגין מה נמכר הנכס, ואז כמובן אפשר לדעת האם יש בעיה הלכתית בקנייה, וכך הנכון לעשות לכתחילה. אם לא ניתן לבדוק – אפשר לענ"ד לסמוך על הצדדים להיתר שהבאנו לעיל ולרכוש גם בלא בדיקה.

 

[1].   רמב"ם, הל' גזלה ואבדה פ"ה ה"א; שו"ע, חו"מ סי' שסט סעי' א.

[2].   פסקי דין - ירושלים דיני ממונות ובירורי יהדות ו, פס"ד בעמ' יט.

[3].   שו"ת חבל נחלתו, ח"ד סי' מט.

[4].   שו"ע, חו"מ סי' שסט סעי' ג.

[5].   ע' ספר כת"ר, כרך ו סי' לא שהארכנו בזה.

[6].   בעניין זה ע' ספר כת"ר, כרך א עמ' 231 ואילך.

[7].   עפ"י שו"ע, חו"מ סי' קג סעי' ז; סמ"ע, לשו"ע שם ס"ק יא.

[8].   שו"ת אגרות משה, חו"מ ח"ב סי' סב.

הרב שלמה אישון | גיליון 112 תמוז תשע"ו