שינוי מדיניות של ועד הבית

שאלה

בבניין שגרתי בו הייתה מדיניות לא לשלם את מיסי ועד הבית כאשר הדירה ריקה לתקופת זמן ממושכת. אחת הדיירות טסה לעיתים קרובות לתקופות ממושכות, ובתקופות אלו לא שילמה את מיסי ועד הבית. האם מותר לוועד לשנות מדיניות זו פתאום, ללא הודעה וללא אסיפת דיירים?

תשובה

א. מה דין התשלומים על דירה ריקה?

בספר 'דיני הבית המשותף'[1] כתב שהדייר חייב בכל התשלומים לוועד הבית הנוגעים לתחזוקת הרכוש המשותף, ופטור מתשלום הנוגע למידת ההנאה של הדיירים, אך כיוון שקשה לערוך חשבון מדויק על כך, יש מקום לקזז מהדייר סכום מסוים, ולהגיע להסכמות בנוגע לכך.[2] עפ"י חוק המקרקעין[3] כל מי שהוא בעלים של דירה בבניין, ישלם בגינה את כל תשלומי הוועד, גם אם אינו גר בדירה. לכן, אם הדיירים שבאו לבניין חתמו בחוזה שהבניין יתנהל עפ"י התקנון המצוי, שהקובע לגביו הוא חוק המקרקעין, הרי ברור שזה יחול לגביהם. לכתחילה כתב בספר 'דיני ממונות'[4] שיש מנהגים שונים בנוגע לסכום הקיזוז: יש כאלו שמקזזים עשרה אחוזים מסכום מיסי הוועד, יש כאלו שמגיעים לפשרה על סכום בגובה 50 אחוז, וכדי למנוע מריבות בין השכנים, המליץ ששיעור התשלום ייקבע במפורש בתקנון של הבית.

ב. שינוי מדיניות באמצע התקופה

מדברים אלו עולה שהימנעותו של ועד הבית מגביית תשלומים עד היום על דירות ריקות הייתה הנהגה לפנים משורת הדין, ואין לחייב את הוועד להמשיך הלאה במדיניות זו. אומנם שינוי המדיניות יחול מכאן ולהבא ולא למפרע, ונראה שיש מנהג ששינוי המדיניות מתבצע לאחר הודעה לדיירים. לכן, במקרה שלך, על ועד הבית לפרסם את שינוי המדיניות, ומרגע הפרסום השינוי חל, ואין צורך באסיפת דיירים. אם רוצים להסדיר את עניין התשלומים על דירות ריקות ולקבוע את המדיניות כחלק מהתקנון, צריך לכנס אסיפת דיירים.

 

[1].     ס' דיני הבית המשותף, עמ' 89–93.

[2].     ע"פ שו"ע, חו"מ סי' קסג סעי' ב-ג.

[3].     חוק המקרקעין, תשכ"ט 1969.

[4].     ספר דיני ממונות, ח"ב עמ' שנב.

משפטי ארץ |